Víťazný návrh od Loidl BPR

Víťazný návrh sceľuje priestor troch námestí o rozlohe takmer 35 tisíc metrov štvorcových tým, že všetky povrchy v tomto priestore dáva na jednu úroveň a odstraňuje zbytočné bariéry, ktoré v priestore nemajú inú funkciu. Pohyb peších sa zjednoduší na všetkých častiach námestia.

Kvalitné prevedenie námestí bez bariér

Živé námestie je dôležitý verejný priestor, kde sa na jednom mieste nachádzajú pešie ťahy, cyklodoprava, verejná doprava aj individuálna automobilová doprava. Návrh prináša viaceré zmeny pre komfortnejšie fungovanie v spoločnom priestore. Pohyb peších sa zjednoduší na všetkých častiach námestia, čím sa zásadne zlepší zážitok z pobytu.

Víťazný návrh sceľuje priestor troch námestí s rozlohou takmer 35 tisíc metrov štvorcových tým, že všetky povrchy dáva na jednu úroveň a odstraňuje zbytočné bariéry, ktoré v priestore nemajú inú funkciu. Na celé územie sa vráti kamenná dlažba, ktorej povrch sa bude odlišovať podľa toho, akej doprave slúži, či ide o chodník, cyklocestu alebo vozovku.

Všetky detaily návrhu ako sú povrchy, mobiliár a jeho materiálové prevedenie vychádzajú z princípov a štandardov opísaných v Manuáli verejných priestorov. Pre bezprostredné okolie historického jadra (pamiatkovej rezervácie) sa ráta s použitím kamennej dlažby na všetkých chodníkoch a spevnených plochách pre peších. Dizajn prvkov mobiliáru je koherentný, výber materiálu a farieb je v zmysle manuálu – oceľové prevedenie s antracitovou povrchovou úpravou.


O tretinu viac zelených plôch

Na miesta, kde je to možné, architekti pridávajú zeleň a modernými spôsobmi tak smerujú k zmierňovaniu dopadov klimatickej krízy. Na viaceré miesta napríklad prinášajú zelené ostrovy, ktoré zvyšujú pobytovosť priestoru v historickom okolí.

Plocha so zeleňou sa na námestí rozšíri o tretinu, čo znamená asi 1000 m2 novej zelenej plochy na území Živého námestia oproti súčasnosti. Návrh prináša nové vzrastlé stromy na každé z troch námestí a ráta s menšou časťou ihličnatých stromov, ktoré zabezpečia príjemnejší pocit z pobytu aj v období, keď listnaté stromy budú opadané. Pod povrchom vytvára vodopriepustnú plochu so špeciálnym systémom infiltrácie, ktorý vodu zároveň udrží v podzemí priestoru pre potreby stromov a pomalé odparovanie.

Víťazný návrh počíta s novým usporiadaním dopravy

Pre zlepšenie električkovej dopravy a vyrovnanie koľajovej trate sa napríklad počíta s presunutím električkovej zastávky bližšie k Bellušovým družstevným domom. Na Kamenné námestie a Námestie SNP sa má postupne presunúť aj trolejbusová doprava, čo pomôže vytvoriť prestupný uzol na jednom mieste a odbremení teraz vyťaženú Cintorínsku ulicu.

Viac ako polovica automobilovej dopravy, ktorá dnes prechádza Špitálskou ulicou, je tranzitnou dopravou. Mnohí túto ulicu často využívajú na skrátenie si cesty, nejde pritom o autá obyvateľov a návštevníkov centra mesta, či nevyhnutné zásobovanie. Eliminovaním tranzitnej dopravy prerušením priameho prejazdu individuálnych vozidiel medzi Špitálskou a Štúrovou ulicou sa Špitálska ulica odbremení o väčšinu áut a utlmí sa doprava, ktorá len prechádza cez centrum mesta. Nová organizácia dopravy naďalej zabezpečí individuálnu dostupnosť dopravou pre rezidentov a návštevníkov.

Doprave pomôže efektívnejšie využitie Dunajskej ulice a v poslednej fáze obnovy Živého námestia vytvorenie podzemného parkovania na území Kamenného námestia.

Dlhodobo plánované sprevádzkovanie podzemných garáží na Kamennom námestí vytvorí navyše parkovacie miesta nahrádzajúce súčasné miesta na povrchu námestia a kapacita týchto podzemných miest pomôže odbremeniť aj okolité historické ulice.

Podzemné garážové miesta sú dimenzované na viac ako trojnásobok parkovacích miest, ktoré sú dnes na celom Námestí. Počíta sa s tým, že novovzniknuté parkovacie miesta budú slúžiť obyvateľom a návštevníkom centra mesta.

Presunú sa sem aj parkovacie miesta z ulíc v okolí Živého námestia, čo umožní postupne zlepšiť aj profil týchto historických ulíc. Tieto dnes kvôli parkovacím miestam nie je možné dopĺňať o zeleň, čo by pomohlo zmeniť ich profil na príjemnú obytnú zónu.

Akcent na fasády budov, ktoré odzrkadľujú históriu a rozvoj hlavného mesta

Architekti upozorňujú, že  človek prechádzajúci cez Živé námestie dnes málo vníma okolostojace budovy, ktoré z architektonického hľadiska odzrkadľujú históriu hlavného mesta. Na vrchu Námestia SNP je to kláštor Milosrdných bratov z prelomu 17. a 18. storočia, budova Hlavnej pošty od architekta z Gyula Pártosa z roku 1912, alebo 30-te roky minulého storočia na spodnej časti námestia budova historickej Mestskej sporiteľne od Juraja Tvarožka a po stranách budovy funkcionalistických Družstevných domov od Emila Belluša. V strede prvý obchodný dom Brouk a Babka od Christiana Ludwiga a najmodernejšia architektúra, budovy obchodného domu Prior a hotela Kyjev od Ivana Matušíka.

Návrh preto pracuje so zeleňou aj osvetlením tak, aby tieto budovy mohli vyniknúť. Rešpektuje stromoradia po obvode námestia a novú výsadbu prispôsobuje prehľadnosti námestia.

Pamätník SNP sa stane prístupnejší z viacerých strán

Dôležitým prvkom v návrhu je Pamätník SNP. Návrh v hornej časti Námestia SNP vytvára nový prirodzený chodník popred Pamätník, čím zjednoduší trasu ľudí smerujúcich do historického centra. Pamätník tak bude prístupnejší z viacerých strán a viditeľnejší. Návrh zachováva charakter pamätníka, rešpektuje pietnu funkciu, a pritom navráti Námestiu SNP stretávaciu funkciu.

Pre Kaplnku sv. Jakuba architekti zase navrhujú atraktívnejšiu prezentáciu archeologických pozostatkov kaplnky a histórie tohto miesta prostredníctvom priehľadného pochôdzneho povrchu s bezbariérovým bočným vstupom.

Zapájanie ľudí od prvej fázy

Obyvatelia boli zapojení do tohto projektu od samého začiatku, nielen počas prípravy podkladov, ale aj počas samotnej súťaže. Už v úvode projektu prebehla participácia, do ktorej sa zapojilo viac ako tisíc respondentov. Informácie z dotazníka doplnili fokusové skupiny. Zanalyzovali sme vyše 400 podnetov z projektu Odkaz pre starostu, uskutočnila sa konferencia s témou bezpečnosti v meste.

Okrem participácie a súťažného dialógu tiež prebehol zber dát o stave zelene a stromov, analýza dát o peších ťahoch chodcov, dopravnom značení, o počte áut či cyklistov aj o otváracej dobe prevádzok.

Pred vyhlásením súťaže sa na Živom námestí na základe zozbieraných vstupov urobilo viacero rýchlych zmien, ktoré pomohli priestor zlepšiť ešte pred súťažou. Odstránili sme viac ako 100 bariér v priestore, z toho 34 reklamných plôch, zjednotili sme prvky mobiliáru ako cyklostojany alebo smetné koše.

Vďaka odstráneniu živých plotov po stranách predpolia pamätníka SNP sa zvýšila priehľadnosť a tým aj bezpečnosť na námestí. Pribudlo dočasné verejné osvetlenie na najtmavšie časti námestia. Hlavné mesto zrušilo v priestore všetky parkovacie miesta pre svojich zamestnancov.

Prvý súťažný dialóg  na Slovensku

Architektonickú súťaž hlavné mesto a MIB vypísali formou súťažného dialógu. Vďaka tomu mohli architekti v priebehu súťaže pracovať na návrhoch nielen na základe dopredu definovaného zadania, ale aj zakomponovať odporúčania porotcov, expertov a lokálnych aktérov.

Živé námestie bola vôbec prvá súťaž na Slovensku, kedy bol použitý súťažný dialóg ako forma architektonickej súťaže .

V prvej fáze sa do súťaže zapojilo 23 tímov z 8 krajín sveta, z ktorých v súťažnom dialógu na tvorbe návrhu v poslednom polroku pracovali 4 najlepšie tímy (Atelier Loidl Landscape Architects Berlin; BPR Dr. Schäpertons Consult z Nemecka, tím Sadar + Vuga d.o.o. zo Slovinska, REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS z Nemecka a český tím Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT).

Viac o ateliéri LOIDL

Ateliér LOIDL vznikol v roku 1984 v Berlíne. Od roku 2005 Ateliér vedie Bernd Joosten, Leonard Grosch a Felix Schwarz. Venujú sa rôznym témam, od krajinnej architektúry, až po mestský urbanizmus. Ateliér LOIDL je autorom parku Gleisdreieck v Berlíne, alebo Baakenparku v Hamburgu, alebo časť nábrežia rieky Sieg, kde pretvorili bývalé parkovisko na miesto oddychu pri rieke. Za túto realizáciu získali aj ocenenie nemeckej krajinnej architektúry v kategórii: zelená infraštruktúra ako stratégia.

Viac o BPR

BPR Dr. Schäpertons Consult je nemecká spoločnosť špecializujúca sa na dopravné stavby s viac ako 30 ročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Špecializujú sa v tvorbe a plánovaní mostov a plánovaní verejnej dopravy.

Detailné predstavenie návrhu

Pozrite si podrobné predstavenie návrhu od ateliéru LOIDL. V dokumente uvidíte, ako architekti pracujú s dopravou, ako riešia klimatické opatrenia a oveľa viac detailov.
prezrite si návrh